Ďalšia verzia operačných systémov Microsoftu sa bude volať Threshold a prinesie veľké zmeny.

    
    
    
   5.12.2013

   Ak­tua­li­zá­cia sys­té­mov je su­már­ne ozna­čo­va­ná kó­do­vým me­nom Thres­hold a jed­not­li­vé plat­for­my by ma­la eš­te vý­raz­nej­šie pre­po­jiť. Thres­hold te­da neoz­na­ču­je iba je­den ope­rač­ný sys­tém. Ta­kis­to nej­de o ozna­če­nie údaj­né­ho hyb­rid­né­ho sys­té­mu, kto­rý by mal kom­bi­no­vať pr­vky ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows Pho­ne a Win­dows RT. Thres­hold má pred­sta­vo­vať ďal­šiu vl­nu ope­rač­ných sys­té­mov pre PC, te­le­fó­ny a her­né kon­zo­ly od Mic­ro­sof­tu, kto­rá má pri­niesť eš­te už­šie pre­po­je­nie me­dzi jed­not­li­vý­mi plat­for­ma­mi. Už dneš­né sys­té­my Win­dows 8.X, Win­dows Pho­ne 8 a Xbox One OS ma­jú spo­loč­né jad­ro sys­té­mu Win­dows NT. Mic­ro­soft údaj­ne vy­ví­ja aj je­den uce­le­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi, kto­rý by bol mul­tip­lat­for­mo­vý a fun­go­val pre všet­ky za­ria­de­nia. Ta­kis­to chce zjed­no­tiť aj vý­vo­jár­ske nás­tro­je, aby bol vý­voj pre jed­not­li­vé plat­for­my jed­no­duch­ší. Mic­ro­soft však chce v prí­pa­de Thres­hol­du vý­raz­nej­šie pre­po­jiť aj plat­for­my pro­duk­tov MS Of­fi­ce, Bing, In­tu­ne a ďal­ších. No­vá vl­na sys­té­mov by sa ma­la na tr­hu ob­ja­viť na jar 2015. Eš­te pred­tým, ako sa Thres­hol­du doč­ká­me, sú nap­lá­no­va­ná ak­tua­li­zá­cie Win­dows Pho­ne „Blue" a Win­dows 8.1 up­da­te 1. Tie by mal Mic­ro­soft uvoľ­niť na jar, resp. v pr­vej po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka. Mi­mo­cho­dom, ná­zov Thres­hold po­chá­dza z hry Ha­lo, rov­na­ko ako Cor­ta­na, čo je kon­ku­ren­cia pre Si­ri. Zdroj: itnews.sk

    
    
    
    
    
    
 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.