V�eobecn� podmienky

Zmluvy na stiahnutie:

* Dealersk� Zmluva
* �iados� o udelenie kreditu
* Zmluva o k�pe tovaru s odlo�enou platbou
* Zmluva o Zabezpe�en� Zmenkou


V�EOBECN� OBCHODN� PODMIENKY WESTech spol. s r.o.

1. Z�KLADN� USTANOVENIA
2. OBJEDN�VANIE TOVARU
3. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU
4. CENA TOVARU
5. PLATOBN� PODMIENKY
6. K�PA TOVARU NA SKڊKU
7. REKLAM�CIE TOVARU, Z�RU�N� A POZ�RU�NE PODMIENKY
8. INFORMA�N� POVINNOS�
9. UTAJENIE
10. Z�VERE�N� USTANOVENIA


1. Z�KLADN� USTANOVENIA

1.1 Tieto V�eobecn� obchodn� podmienky predaja (�alej aj "V�eobecn� podmienky") upravuj� vz�jomn� pr�va a povinnosti zmluvn�ch str�n, ktor�mi s� v zmysle uzavretej dealerskej zmluvy spolo�nos� WESTech, spol. s r.o. so s�dlom Star� Vajnorsk� 17, 831 04, Bratislava, I�O: 35796111, zap�san� v obchodnom registri Okresn�ho s�du Bratislava I, oddiel Sro, vlo�ka ��slo 22493/B (�alej len "WESTech") na jednej strane a dealer na druhej strane (�alej len "dealer") a ktor� sa t�kaj� predaja tovaru spolo�nos�ou WESTech dealerovi (�alej aj "dealersk� zmluva"). V�eobecn� podmienky s� neoddelite�nou pr�lohou dealerskej zmluvy.

1.2 Dealerom spolo�nosti WESTech sa m�e sta� ka�d� pr�vnick� alebo fyzick� osoba, ktor� m� v r�mci svojej podnikate�skej �innosti opr�vnenie na predaj a n�kup v�po�tovej techniky a ktor� so spolo�nos�ou WESTech uzavrie dealersk� zmluvu.

1.3 Dealer je opr�vnen� �alej pred�va� tovar dodan� mu na z�klade dealerskej zmluvy spolo�nos�ou WESTech, tret�m osob�m, ktor� s� kone�n�mi spotrebite�mi alebo tovar nakupuj� za ��elom jeho �al�ieho predaja, t.j. vykon�va� s tovarom ve�koobchod aj maloobchod.

1.4 Vz�jomn� pr�va a povinnosti medzi WESTech-om a dealerom sa riadia dealerskou zmluvou, t�mito V�eobecn�mi podmienkami a pr�padn�mi �al��mi zmluvami uzavret�mi medzi t�mito zmluvn�mi stranami. Vz�ahy neupraven� dealerskou zmluvou, V�eobecn�mi podmienkami, resp. in�mi zmluvami a dohodami, sa riadia pr�slu�n�mi ustanoveniami Obchodn�ho z�konn�ka a in�mi pr�slu�n�mi, v�eobecne z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.5 Zmluvn� strany sa m�u odch�li� od dealerskej zmluvy, alebo V�eobecn�ch podmienok len ak sa na tom dohodn� osobitnou dohodou v p�somnej forme.
.: hore


2. OBJEDN�VANIE TOVARU

2.1 Dealer si objedn�va tovar na z�klade p�somnej objedn�vky. Objedn�vky musia by� zasielan� formou po�tovej spr�vy, faxom, online obchodom alebo e-mailom a musia by� doru�en� WESTech-u. Telefonick� objedn�vka mus� by� dealerom v primeranom �ase potvrden� faxom, pr�padne e-mailom, inak nie je z�v�zn�.

2.2 Objedn�vka sa st�va pre zmluvn� strany z�v�znou jej potvrden�m zo strany WESTech-u. Potvrdenie sa vykon� spravidla rovnak�m sp�sobom ako bola objedn�vka podan� zo strany dealera, pr�padne in�m, preuk�zate�n�m sp�sobom. Nadobudnut�m z�v�znosti objedn�vky vznik� WESTech-u z�v�zok riadne a v�as doda� dealerovi objednan� tovar a z�v�zok dealera prevzia� objednan� tovar a zaplati� cenu uveden� v dealerskom cenn�ku, ktor�ho aktu�lne znenie sa v�dy po nadobudnut� platnosti st�va pr�lohou t�chto V�eobecn�ch podmienok.

2.3 Objedn�vka mus� obsahova� minim�lne tieto n�le�itosti:
1. ozna�enie (obchodn� meno) spolo�nosti WESTech,
2. ozna�enie (obchodn� meno, s�dlo) dealera,
3. presn� �pecifik�ciu objedn�van�ho tovaru a to jeho druhom a mno�stvom,
4. po�adovan� term�n dodania tovaru,
5. sp�sob odberu a miesto dodania tovaru,
6. uvedenie sp�sobu platby, pr�padne �daj o tom, �e ide o k�pu na sk��ku,
7. meno, priezvisko, bydlisko a telefonick� kontakt na �tatut�rneho z�stupcu dealera,
8. meno, priezvisko, bydlisko a telefonick� kontakt na osobu kompetentn� za dealera vybavova� konkr�tnu objedn�vku.

2.4 Ak objedn�vka nebude obsahova� uvedenie term�nu dodania, predpoklad� sa �e sa term�n dohodol na dobu obvykl�, resp.� primeran� dodaniu objednan�ho tovaru.

2.5 Ak objedn�vka nebude obsahova� sp�sob odberu a miesto dodania tovaru, predpoklad� sa, �e tovar bude dodan� pod�a �l�nku 3. t�chto V�eobecn�m podmienok.

2.6 Zmluvn� strany sa dohodli, �e ak dealer odst�pi od objedn�vky potvrdenej WESTech-om pod�a bodu 2.2 t�chto V�eobecn�ch podmienok, je povinn� WESTech-u zaplati�
zmluvn� pokutu vo v��ke 90% z k�pnej ceny za tovar objednan� v takto zru�enej objedn�vke. Zmluvn� pokuta je splatn� do 3 dn� od d�a uplatnenia n�roku na jej zaplatenie WESTech-om
.: hore


3. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU


3.1 Zmluvn� strany sa dohodli, �e v�eobecn�m dodac�m miestom objednan�ho tovaru je s�dlo spolo�nosti WESTech. Ak nie je dohodnut� p�somne in� miesto dodania tovaru plat�, �e je dohodnut� v�eobecn� dodacie miesto.

3.2. Pokia� nie je p�somne dohodnut� inak, WESTech hradi dopravu za t�chto podmienok:
a.)        Dodacia adresa dealera je v Bratislave, a hodnota fakt�ry v cenn�kov�ch cen�ch presiahne �� sumu 99 .- EUR bez DPH.
b.)        Dodacia adresa dealera je mimo Bratislavy, a hodnota fakt�ry v cenn�kov�ch cen�ch ����������� presiahne sumu 99.- EUR bez DPH.
- V�nimku tvor� nadrozmern� tovar, UPS, ve�k� tla�iarne, za ktor� si dealer hrad� dopravu s�m.

Ak nie s� dosiahnut� uveden� sumy, bude dealerovi ��tovan� poplatok za dopravu v sume 5.- EUR bez DPH.

3.3������� Dealer m� uhraden� v�etky z�v�zky vo�i WESTechu v term�ne splatnosti.

V pr�pade, �e dopravu hrad� WESTech, posielaj� sa z�sielky slu�bou DPD. Ostatn� objedn�vky s� vybavovan� jednou z WESTech pon�kan�ch prepravn�ch spolo�nost� pod�a preferenci� klienta a s� ��tovan� pod�a aktu�lneho cenn�ka prepravy. In� podmienky prepravy je mo�n� dohodn�� individu�lne v p�somnej forme

3.35 Ak WESTech zabezpe�uje dodanie tovaru, nie je povinn� prepravovan� tovar pois�ova�. Zodpovednos� za po�kodenie, alebo stratu tovaru prech�dza na dealera okamihom odovzdania tovaru prepravcovi (napr. kuri�rovi doru�ovate�skej slu�by) v zmysle bodu 3.2. t�chto V�eobecn�ch podmienok. Dealer vyhlasuje, �e je obozn�men� s podmienkami dodania tovarov vybranej doru�ovate�skej slu�by.

3.4 Pri prevzat� tovaru dealer prevezme dodac� a z�ru�n� list, pr�padne in� doklady vz�ahuj�ce sa k prevzat�mu tovaru, ktor� mu odovzd� WESTech alebo dopravca.

3.5 Tovar sa pova�uje za dodan�, ak bol dopraven� na miesto dodania ur�en� pod�a bodu 3.1 t�chto V�eobecn�ch podmienok, alebo na miesto dodania osobitne dohodnut� v objedn�vke, dealerskej zmluve, pr�padne v osobitnej dohode a pripraven� na odovzdanie dealerovi. Tovar sa pova�uje za prevzat�, ke� dealer prevzal z�ru�n� a dodac� list a podp�sal odpis dodacieho listu dopravcovi alebo WESTech, v inom pr�pade ke� tovar skuto�ne prevzal.

3.6 Nedostatky pri odovzd�van� tovaru zo strany dopravcu je dealer povinn� bezodkladne ohl�si� WESTech-u, najnesk�r do 24 hod�n od uskuto�nenia odovzd�vania tovaru dopravcom.

3.7 Bezodkladne po dodan� tovaru je dealer povinn� tovar skontrolova�. Ak dealer neprevezme tovar riadne a v�as a WESTech-u t�m vznikne �koda, je povinn� t�to �kodu uhradi�. V pr�pade ome�kania dealera s prevzat�m tovaru, ktor� m� dealer prevzia� v s�dle WESTech-u, je dealer povinn� zaplati� skladn� v sume 2,-� za 1m2 za ka�d� aj za�at� de� ome�kania. Ak sa doru�uje tovar prostredn�ctvom doru�ovate�skej slu�by, je povinn� uhradi� sumu vypl�vaj�cu z ome�kania prevzatia, resp. vr�tenia z�sielky pod�a podmienok prepravy �tejto doru�ovatelskej slu�by. Zodpovednos� za �kodu tovaru prech�dza na dealera okamihom ome�kania s prevzat�m tovaru.

3.8 Zmluvn� strany si dohodli v�hradu vlastn�ctva k tovaru, t.j. vlastn�cke pr�vo k tovaru dodan�mu dealerovi prech�dza na dealera a� po zaplaten� celej v��ky k�pnej ceny za tento tovar.

3.9 V pr�pade po�adovan�ho skladania tovaru, si WESTech vyhradzuje pr�vo na dodanie tovaru oneskoren� o nevyhnutn� �as potrebn� na poskladanie/mont� komponentov. V pr�pade po�adovan�ho poskladania, doporu�ujeme dohodn�� podmienky dodania telefonicky. Skladanie tovaru sa ��tuje pod�a platn�ho cenn�ku technick�ch �konov (vi� Reklam�cie tovaru, bod Sadzobn�k poplatkov), pokia� nie je dohodnut� inak.
.: hore


4. CENA TOVARU

4.1 K�pna cena tovaru je ur�en� v dealerskom cenn�ku. Platnou k�pnou cenou tovaru je cena stanoven� v dealerskom cenn�ku v �ase prijatia objedn�vky WESTech-om pod�a bodu 2.1 V�eobecn�ch podmienok. Platnou cenou tovaru je cena stanoven� v dealerskom cenn�ku v �ase potvrdenia (akcept�cie) objedn�vky v zmysle bodu 2.2 V�eobecn�ch podmienok.

4.2 WESTech je povinn� zverej�ova� dealersk� cenn�k na internetovej str�nke www.westech.sk a v p�somnej forme v mieste svojho s�dla. Platn�m sa st�va d�om jeho zverejnenia na uvedenej internetovej str�nke WESTech-u. Dealer je opr�vnen� kedyko�vek telefonicky alebo p�somne po�iada� WESTech o zaslanie platn�ho cenn�ka tovaru.

4.3 WESTech sa zav�zuje zasiela� dealerovi cenn�k po ka�dej zmene a akciov� ponuky, prostredn�ctvom emailu na adresu ur�en� dealerom. Dealer m� pr�vo kedyko�vek e-mailom, alebo faxom po�iada� o vyradenie z mailing listu a odo d�a doru�enia tejto �iadosti nebude WESTech predmetn� dealersk� cenn�k zasiela�.

4.4 Zmluvn� strany sa m�u kedyko�vek dohodn�� na zmene cenov�ch podmienok jednotliv�ch druhov tovaru oproti cen�m pod�a dealersk�ho cenn�ku.

4.5 Zmluvn� strany sa dohodli, �e WESTech m� pr�vo jednostranne zv��i� cenu konkr�tneho objednan�ho tovaru oproti cene ur�enej pod�a predch�dzaj�cich ustanoven� tohto �l�nku, ak medzi d�om prijatia objedn�vky tovaru pod�a bodu 2.1 a d�om �hrady k�pnej ceny dealerom vzrastie kurz americk�ho dol�ra vo�i euro kurzu vyhl�sen�ho Eur�pskou centr�lnou bankou �o viac ako jedno percento. WESTech je v takomto pr�pade opr�vnen� jednostranne zv��i� k�pnu cenu objednan�ho tovaru o sumu rovnaj�cu sa percentu rastu tohto kurzu.
.: hore


5. PLATOBN� PODMIENKY

5.1 Dealer je povinn� za tovar, zaplati� k�pnu cenu v zmysle t�chto V�eobecn�ch podmienok riadne a v�as.

5.2 �hradu k�pnej ceny za objednan� tovar vykon� dealer po p�somnej dohode s WESTech niektor�m z nasledovn�ch sp�sobov:
1. vopred, uhraden�m z�lohovej �fakt�ry,
2. v hotovosti pri prevzat� tovaru,
3. po prevzat� tovaru na z�klade fakt�ry s dobou splatnosti pod�a osobitnej zmluvy, inak v dobe 14 dn� odo d�a prevzatia tovaru.

5.3 Platba vopred sa vykon� na z�klade z�lohovej �fakt�ry. T� sa pova�uje za uhraden�, ak bola v de� splatnosti v nej uveden� suma prip�san� na ��et WESTech-u. Ak cena nebola splaten� riadne a v�as a ani do 5 dn� odo d�a splatnosti, je WESTech opr�vnen� od objedn�vky odst�pi� jednostrann�m p�somn�m vyhl�sen�m. Dealer m� v takomto pr�pade povinnos� WESTech-u zaplati� zmluvn� pokutu vo v��ke desa� percent (10%) z k�pnej ceny, ktor� mal zaplati�. N�rok WESTech-u na n�hradu �kody z takto zru�enej objedn�vky zost�va nedotknut�.

5.4 Platbu k�pnej ceny za objednan� tovar v hotovosti je dealer povinn� vykona� pred jeho prevzat�m. WESTech je povinn� vyda� ��tovn� doklad o zaplaten� ceny za tovar v hotovosti oproti prijatiu sumy k�pnej ceny.

5.5 Platbu k�pnej ceny po prevzat� tovaru je dealer opr�vnen� vykona� iba v pr�pade uzavretia osobitnej dohody s WESTech-om - zmluva o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pnej ceny.

5.6 Dealer je opr�vnen� po�iada� WESTech o uzavretie zmluvy o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pne ceny. K �iadosti o uzavretie takejto zmluvy dealer pripoj� v�pis z obchodn�ho registra, resp. �ivnostensk� list ak je dealer fyzick� osoba podnikate�. Podan�m �iadosti nevznik� dealerovi n�rok na uzavretie predmetnej zmluvy, prijatie n�vrhu a n�sledn� uzavretie takejto zmluvy je v�lu�ne v kompetencii WESTech-u.

5.7 Uzavret�m zmluvy o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pne ceny poskytne WESTech dealerovi �verov� r�mec v r�mci ktor�ho je dealer opr�vnen� prebera� tovary s odlo�enou �hradou k�pnej ceny. Dealer m�e takto s odlo�enou splatnos�ou k�pnej ceny odobera� tovar v�dy len do celkovej hodnoty, ktor� neprevy�uje hodnotu �verov�ho r�mca ur�en� v zmluve o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pnej ceny.

5.8 Po vy�erpan� sumy �verov�ho r�mca stanovenej v zmluve o k�pe tovaru s odlo�enou platbou, bude dealerovi dodan� tovar iba v pr�pade jeho �hrady sp�sobom, ako keby zmluva o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pnej ceny nebola uzavret�.

5.9 WESTech m�e po�adova� pred uzavret�m zmluvy o k�pe tovaru s odlo�enou platbou zabezpe�enie �hrady k�pnej ceny dealerom nasleduj�cimi prostriedkami:
1. vystaven�m zmenky v prospech WESTech-u,
2. sp�san�m not�rskej z�pisnice ako exeku�n�ho titulu,
3. prevzat�m ru�enia,
4. post�pen�m poh�ad�vky,
5. uznan�m z�v�zku,
6. prist�pen�m k z�v�zku,
7. poskytnut�m inej z�bezpeky.

5.10 Zabezpe�ovacie prostriedky uveden� v bode 5.9 m� WESTech pr�vo pod�a vlastn�ho uv�enia po�adova� jednotlivo alebo ich kumulova�.

5.11 Zmluvn� strany sa m�u dohodn�� na �hrade k�pnej ceny za objednan� tovar v cudzej mene ak to nie je v rozpore so v�eobecne z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi platn�mi v Slovenskej republike, alebo medzin�rodn�mi zmluvami, ktor�mi je Slovensk� republika viazan�. Uveden� m�u zmluvn� strany dohodn�� aj vtedy ak je objedn�vkou dohodnut� cena v� mene euro. V takomto pr�pade sa platba vykon� v novo dohodnutej mene, pri�om sa vych�dza zo stredov�ho kurzu cudzej meny a eura �vyhl�sen�ho ECB na de� faktur�cie k�pnej ceny za tovar.

5.12 Ak je dealer v ome�kan� s platen�m ceny za objednan� tovar je povinn� zaplati� WESTech-u zmluvn� pokutu vo v��ke 0,1% z dl�nej sumy, za ka�d� aj za�at� de� ome�kania.

5.13 Menov� dolo�ka uveden� v bode 4.5, plat� i v pr�pade n�rastu kurzu USD vo�i mene, v ktorej sa plat� za tovar, s v�nimkou ak sa plat� v USD.

5.14 K odberate�sk�m fakt�ram nepresahuj�cim celkov� sumu 30,-� bez DPH, je WESTech opr�vnen� ��tova� manipula�n� poplatok vo v��ke 2,-�.
.: hore6. K�PA TOVARU NA SKڊKU

6.1 Dealer, ktor� m� uzavret� s WESTech-om zmluvu o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pnej ceny, m� pr�vo na k�pu tovaru na sk��ku.

6.2 K�pou tovaru na sk��ku m� dealer, ktor� si objednal a prevzal tovar, pr�vo tento do dohodnutej doby vr�ti�.

6.3 Dealer je opr�vnen� k�pi� tovar na sk��ku do v��ky nepresahuj�cej v��ku �verov�ho r�mca dohodnut�ho v zmluve o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pnej ceny, pri�om do tejto v��ky sa zapo��tava aj hodnota tovaru, ktor� nebol k�pen� na sk��ku.

6.4 Dealer, ktor� nem� uzavret� zmluva o k�pe tovaru s odlo�enou platbou k�pnej ceny, m� pr�vo od WESTech-u objedna� a k�pi� tovar na sk��ku len po zlo�en� z�lohy vo v��ke hodnoty tovaru kupovan�ho na sk��ku.

6.5 V pr�pade k�py tovaru na sk��ku je dealer opr�vnen� do uplynutia dohodnutej sk��obnej doby tovar vr�ti�. Ak do uplynutia tejto doby tovar vr�ten� nebude je povinn� takto objednan� tovar zaplati�. Zmluvn� strany sa dohodli, �e suma zlo�en� pod�a bodu 6.4 sa zapo��ta vo�i k�pnej cene takto prevzat�ho tovaru.

6.6 V pr�pade k�py tovaru na sk��ku je dealer je povinn� vr�ti� tovar v stave v akom ho prevzal. Ak dealer nem�e tovar, do uplynutia doby na vr�tenie, vr�ti� v stave v akom ho prevzal, str�ca pr�vo tovar vr�ti�. Pri k�pe na sk��ku sa k�pna cena za tovar fakturuje dealerovi po uplynut� sk��obnej doby uvedenej v potvrden� o akcept�cii objedn�vky, a to do 7 dn� od jej uplynutia.
.: hore7. REKLAM�CIE TOVARU, Z�RU�N� A POZ�RU�NE PODMIENKY


Aktu�lne znenie n�jdete tu.

.: hore8. INFORMA�N� POVINNOS�


8.1. WESTech sa zav�zuje, �e poskytne dealerovi v�dy dostato�n� inform�cie o tovaroch, o ich kvalite, sp�sobe starostlivosti o ne a pod., vr�tane ozn�menia �al��ch inform�ci�, ktor� je v zmysle pr�slu�n�ch pr�vnych predpisov predajca povinn� oznamova�.

8.2. Dealer sa zav�zuje, �e v�etky inform�cie o tovaroch, ktor� z�ska od WESTech-u a ktor� je d�le�it� �i potrebn� pozna� pri predaji tovarov, odovzd� svojim zamestnancom, spolupracovn�kom, ktor� v�robky pred�vaj� a zabezpe�� pravideln� kontrolu ich znalosti uveden�ch inform�ci�.

8.3. Dealer je povinn� inform�cie potrebn� pre riadne a bezpe�n� u��vanie tovarov ozn�mi� osob�m na ktor� tovary �alej post�pi, vr�tane ozn�menia �al��ch inform�ci�, ktor� je v zmysle pr�slu�n�ch pr�vnych predpisov predajca povinn� oznamova�.
.: hore


9 . UTAJENIE


9.1. Dealer sa zav�zuje, �e v�etky jemu zveren� doklady, know-how, marketingov� inform�cie a odborn� inform�cie, t�kaj�ce sa tovarov bude pova�ova� za d�vern� a tvoriace predmet obchodn�ho tajomstva a nebude ich odovzd�va� tret�m osob�m s v�nimkou zamestnancov, ktor� tieto inform�cie potrebuj� k v�konu svojich pracovn�ch �loh. T�mto nie je dotknut� �l�nok 8. t�chto V�eobecn�ch podmienok.

9.2. pokia� dealer tieto inform�cie odovzd� �al��m osob�m uveden�m v predch�dzaj�com bode, je povinn� zabezpe�i�, aby ich aj tieto osoby pova�ovali za d�vern� a tvoriace predmet obchodn�ho tajomstva.

9.3. Utajeniu nepodliehaj� tie inform�cie, ktor� s� v danej obchodnej oblasti v�eobecne zn�me.
.: hore


10 . Z�VERE�N� USTANOVENIA

10.1. WESTech m� v�hradn� pr�vo priebe�ne meni� tieto V�eobecn� obchodn� podmienky predaja. Dobu nadobudnutia platnosti zmien obchodn�ch podmienok ur�uje WESTech, nenastane v�ak sk�r ako 7-my de� odo d�a ich uverejnenia na internetovej str�nke WESTech-u - www.westech.sk. WESTech sa zav�zuje minim�lne 7 dn� pred term�nom nadobudnutia platnosti zmien V�eobecn�ch podmienok emailom ozn�mi� tieto zmeny dealerovi.

10.2. Ak niektor� zo zmluvn�ch str�n poru�� V�eobecn� obchodn� podmienky predaja, na pos�denie poru�enia povinnosti sa vych�dza zo znenia t�chto V�eobecn�ch podmienok platn�ch v �ase ich poru�enia.

10.3. Ka�d� zmluvn� strana je opr�vnen� od dealerskej zmluvy �s okam�itou platnos�ou odst�pi� v pr�pade ak:
1. na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhl�sen� konkurz alebo n�vrh na jeho vyhl�senie bol zamietnut� z d�vodu nedostatku majetku, alebo z d�vodu, �e majetok neposta�uje ani na �hradu trov a odmeny spr�vcu podstaty, alebo bolo za�at� vyrovn�vacie konanie,
2. druh� zmluvn� strana strat� sp�sobilos� vykon�va� �innos�, ktor� je predmetom dealerskej zmluvy .

10.4 WESTech a dealer sa dohodli, �e v�etky spory, ktor� vznikn� z dealerskej zmluvy alebo t�chto V�eobecn�ch podmienok, vr�tane sporov o jej platnos�, v�klad alebo zru�enie, bud� rie�en� pred Rozhodcovsk�m s�dom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave pod�a jeho z�kladn�ch vn�torn�ch pr�vnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto s�du. Jeho rozhodnutie bude pre strany z�v�zn�.

 

 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP