Intel chce dodávať operačný systém pre big data. Hadoop na Xeonoch a SSD by mal byť výkonnejší.

    
    
    
   17.2.2014

   In­tel Da­ta Plat­form by mal po­núk­nuť Ha­doop a oko­lo ne­ho súp­ra­vu nás­tro­jov a fun­kcií, kto­rých za­bez­pe­če­nie a spo­ľah­li­vosť by spĺňa­li po­žia­dav­ky veľ­kých pod­ni­kov. Plat­for­ma by ma­la byť k dis­po­zí­cii v bu­dú­com štvrťro­ku vo ver­ziách En­terpri­se Edi­tion (za­dar­mo, ale bez pod­po­ry) a Pre­mium Edi­tion (pred­pla­te­ná služ­ba za­hŕňa­jú­ca pod­po­ru, ak­tua­li­zá­cie a proak­tív­ne do­dá­va­né bez­peč­nos­tné zá­pla­ty). Kon­ku­ren­ciou In­te­lu sú tu napr. fir­my Hor­tonworks a Clou­de­ra. Ana­ly­ti­ci súh­la­sia, že Ha­doop sa na­chá­dza vo vý­znam­nom bo­de svoj­ho vý­vo­ja. O plat­for­mu sa za­ují­ma množ­stvo fi­riem, kto­ré ju zlep­šu­jú, stá­le však vzhľa­dom na svo­ju li­cen­ciu zos­tá­va ot­vo­re­ná; trend v mno­hých oh­ľa­doch pri­po­mí­na skor­ší osud Li­nuxu. Kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou dis­tri­bú­cie In­tel Ha­doop má byť vy­šší vý­kon, da­ný op­ti­ma­li­zá­ciou pre pro­ce­so­ry In­tel Xeon a úlož­né sys­té­my ty­pu SSD. Zrý­chle­né má byť v rám­ci Ha­doop aj šif­ro­va­nie a de­šif­ro­va­nie dát (po­mo­cou tech­no­ló­gie AES-NI), ďal­šie zlep­še­nia sa tý­ka­jú spra­co­va­nia strea­mo­va­ných dát a ite­ra­tív­nych ana­lýz. In­tel však pod­ľa vy­jad­re­nia jed­né­ho zo svo­jich ria­di­te­ľov Ja­so­na Fed­de­ra nech­ce do­dá­vať end-to-end rie­še­nie na big da­ta, ale iba pod­kla­do­vú plat­for­mu, „ope­rač­ný sys­tém". Ap­li­kač­nú vrstvu ma­jú vy­tvá­rať par­tne­ri, ne­zá­vis­lí do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru ale­bo sa­mi zá­kaz­ní­ci. Ako ur­či­tá pre­káž­ka šir­šie­ho na­sa­de­nia Ha­doop sa dnes udá­va ne­dos­ta­tok prog­ra­má­to­rov a dá­to­vých špe­cia­lis­tov, kto­rí do­ká­žu pra­co­vať s tým­to fra­mewor­kom na níz­kej úrov­ni. Aj tu sa In­tel chys­tá vy­dať súp­ra­vu pod­por­ných nás­tro­jov. Ha­doop je open sour­ce plat­for­ma, za­stre­še­ná na­dá­ciou Apa­che Software Foun­da­tion. Zdroj: itnews.sk

    
    
    
    
    
    
 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.