Intel uviedol počítače so šiestou generáciou procesorov Intel Core

    
    
    
   19.10.2015

    

   Na slo­ven­ský trh vstu­pu­jú pro­ce­so­ry In­tel Co­re šies­tej ge­ne­rá­cie s kó­do­vým ozna­če­ním Sky­la­ke. Pro­ce­so­ry In­tel Co­re šies­tej ge­ne­rá­cie sa na tr­hu ob­ja­via v naj­šir­šej šká­le za­ria­de­ní - od ľah­ko pre­ná­ša­teľ­né­ho „com­pu­te stick" cez po­čí­ta­če ty­pu ty­pu 2v1 a za­ria­de­nia all-in-one s vy­so­kým roz­lí­še­ním až po mo­bil­né pra­cov­né sta­ni­ce.

    

   Svo­je za­ria­de­nia uvá­dza­jú na pred­via­noč­ný trh glo­bál­ni vý­rob­co­via - spo­loč­nos­ti Acer, Asus, Dell, HP, Le­no­vo a MSI.

   Pou­ží­va­te­lia no­vých po­čí­ta­čov s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re šies­tej ge­ne­rá­cie sa vy­rá­ba­jú naj­mo­der­nej­ším 14 nm vý­rob­ným pro­ce­som. No­vé za­ria­de­nia ta­kis­to umož­nia vy­uží­vať naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie, ako napr. prih­lá­se­nie sa do sys­té­mu po­mo­cou tvá­re vďa­ka ka­me­re In­tel Real­Sen­se ale­bo osob­né­ho asis­ten­ta rea­gu­jú­ce­ho na hlas.

    

    

   Op­ro­ti prie­mer­né­mu po­čí­ta­ču sta­ré­mu päť ro­kov po­nú­ka­jú po­čí­ta­če s no­vý­mi pro­ce­sor­mi In­tel Co­re až dvaa­polkrát vy­šší vý­kon, troj­ná­sob­nú ži­vot­nosť ba­té­rie a trid­sať­ná­sob­ný ná­rast gra­fic­ké­ho vý­ko­nu. Po­čí­ta­če osa­de­né tý­mi­to pro­ce­sor­mi mô­žu mať zá­ro­veň po­lo­vič­nú hrúb­ku aj hmot­nosť, rých­lej­šie sa pre­bú­dza­jú z re­ži­mu spán­ku a ba­té­ria ich udr­ží v pre­vádz­ke tak­mer po ce­lý deň.

    

   Zdroj: IT News

    
    
    
    
    
    
 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.