Napísali o nás v PC REVUE - Hráčska klávesnica Gi­ga­by­te Aivia Os­mium

    
    
    
   21.5.2013

   Kaž­do­pád­ne ide o sluš­nú re­zer­vu pri pou­ží­va­ní kom­bi­ná­cie via­ce­rých klá­ve­sov na­raz. Klá­ves­ni­ca sa k po­čí­ta­ču pri­pá­ja cez USB 2.0 aj USB 3.0 port, kto­ré sú na dvoj­met­ro­vom káb­li. Ten dru­hý je vlas­tne predĺže­nie por­tu na bok klá­ves­ni­ce, aby ste moh­li ten­to rých­ly port vy­uží­vať aj v kom­bi­ná­cii s pev­ný­mi dis­ka­mi za úče­lom rých­le­ho pre­no­su dát. Ved­ľa por­tu sú aj ko­nek­to­ry na audio, je­den vstup­ný a dru­hý vý­stup­ný. V hor­nej čas­ti je zľa­va päť prog­ra­mo­va­teľ­ných klá­ve­sov a dva po­ten­cio­met­ric­ké ov­lá­da­če. Ov­lá­da­če slú­žia na re­gu­lo­va­nie hla­si­tos­ti a úp­ra­vu in­ten­zi­ty pod­svie­te­nia klá­ve­sov. Veľ­mi dob­re je spra­co­va­né nas­ta­ve­nie mak­ro klá­ve­sov. Prep­ra­co­va­ný sof­tvér umož­ňu­je nas­ta­viť ab­so­lút­ne de­tai­ly ako pred­vo­le­né ak­cie pri stla­če­ní klá­ve­sov, de­fi­no­va­nia pau­zy me­dzi ni­mi ale­bo nap­rík­lad pri­da­nie auto­ma­tic­kých čin­nos­tí. Vid­no, že sof­tvér je neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou klá­ves­ni­ce a vý­rob­ca v tom­to sme­re nič ne­za­ned­bal. Sa­moz­rej­mos­ťou je po­tom uk­la­da­nie pro­fi­lov pria­mo do klá­ves­ni­ce a ich nah­ra­tie na inom po­čí­ta­či. Cel­ko­vo mô­že­te mať nas­ta­ve­ných až 5 pro­fi­lov a pri­ra­diť k nim far­bu pre ná­pis Aivia v pra­vej čas­ti klá­ves­ni­ce. Ce­na: 116,45 EUR Za­po­ži­čal: WES­Tech Viac na: http://www.itnews.sk/tituly/pc-revue/2013-05-17/c156356-hracska-klavesnica

    
    
    
    
    
    
 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.