Všeobecné podmienky

Zmluvy na stiahnutie:

 Všeobecné obchodné podmienky WESTech spol. s r.o.

 

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej aj "Všeobecné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú v zmysle uzavretej dealerskej zmluvy spoločnosť WESTech, spol. s r.o. so sídlom Stará Vajnorská 17, 831 04, Bratislava, IČO: 35796111, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22493/B (ďalej len "WESTech") na jednej strane a dealer na druhej strane (ďalej len "dealer") a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosťou WESTech dealerovi (ďalej aj "dealerská zmluva"). Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou prílohou dealerskej zmluvy.

1.2 Dealerom spoločnosti WESTech sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v rámci svojej podnikateľskej činnosti oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky a ktorá so spoločnosťou WESTech uzavrie dealerskú zmluvu.

1.3 Dealer je oprávnený ďalej predávať tovar dodaný mu na základe dealerskej zmluvy spoločnosťou WESTech, tretím osobám, ktoré sú konečnými spotrebiteľmi alebo tovar nakupujú za účelom jeho ďalšieho predaja, t.j. vykonávať s tovarom veľkoobchod aj maloobchod.

1.4 Vzájomné práva a povinnosti medzi WESTech-om a dealerom sa riadia dealerskou zmluvou, týmito Všeobecnými podmienkami a prípadnými ďalšími zmluvami uzavretými medzi týmito zmluvnými stranami. Vzťahy neupravené dealerskou zmluvou, Všeobecnými podmienkami, resp. inými zmluvami a dohodami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.5 Zmluvné strany sa môžu odchýliť od dealerskej zmluvy, alebo Všeobecných podmienok len ak sa na tom dohodnú osobitnou dohodou v písomnej forme.

 

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 

2.1 Dealer si objednáva tovar na základe písomnej objednávky. Objednávky musia byť zasielané formou poštovej správy, faxom, online obchodom alebo e-mailom a musia byť doručené WESTech-u. Telefonická objednávka musí byť dealerom v primeranom čase potvrdená faxom, prípadne e-mailom, inak nie je záväzná.

2.2 Objednávka sa stáva pre zmluvné strany záväznou jej potvrdením zo strany WESTech-u. Potvrdenie sa vykoná spravidla rovnakým spôsobom ako bola objednávka podaná zo strany dealera, prípadne iným, preukázateľným spôsobom. Nadobudnutím záväznosti objednávky vzniká WESTech-u záväzok riadne a včas dodať dealerovi objednaný tovar a záväzok dealera prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu uvedenú v dealerskom cenníku, ktorého aktuálne znenie sa vždy po nadobudnutí platnosti stáva prílohou týchto Všeobecných podmienok.

2.3 Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 • označenie (o'clockbchodné meno) spoločnosti WESTech,
 • označenie (obchodné meno, sídlo) dealera,
 • presnú špecifikáciu objednávaného tovaru a to jeho druhom a množstvom,
 • požadovaný termín dodania tovaru,
 • spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
 • uvedenie spôsobu platby, prípadne údaj o tom, že ide o kúpu na skúšku,
 • meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu dealera,
 • meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú za dealera vybavovať konkrétnu objednávku.


2.4 Ak objednávka nebude obsahovať uvedenie termínu dodania, predpokladá sa že sa termín dohodol na dobu obvyklú, resp.  primeranú dodaniu objednaného tovaru.

2.5 Ak objednávka nebude obsahovať spôsob odberu a miesto dodania tovaru, predpokladá sa, že tovar bude dodaný podľa článku 3. týchto Všeobecným podmienok.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dealer odstúpi od objednávky potvrdenej WESTech-om podľa bodu 2.2 týchto Všeobecných podmienok, je povinný WESTech-u zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 90% z kúpnej ceny za tovar objednaný v takto zrušenej objednávke. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní od dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie WESTech-om
 

 

 

3. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je sídlo spoločnosti WESTech. Ak nie je dohodnuté písomne iné miesto dodania tovaru platí, že je dohodnuté všeobecné dodacie miesto.

3.2. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, WESTech hradi dopravu za týchto podmienok:

 • Dodacia adresa dealera je v Bratislave, a hodnota faktúry v cenníkových cenách presiahne sumu 99 .- EUR bez DPH.
 • Dodacia adresa dealera je mimo Bratislavy, a hodnota faktúry v cenníkových cenách presiahne sumu 99.- EUR bez DPH.
 • Výnimku tvorí nadrozmerný tovar, UPS, veľké tlačiarne, za ktoré si dealer hradí dopravu sám.
 • Ak nie sú dosiahnuté uvedené sumy, bude dealerovi účtovaný poplatok za dopravu v sume 5.- EUR bez DPH.


3.3 Dealer má uhradené všetky záväzky voči WESTechu v termíne splatnosti.

V prípade, že dopravu hradí WESTech, posielajú sa zásielky službou DPD. Ostatné objednávky sú vybavované jednou z WESTech ponúkaných prepravných spoločností podľa preferencií klienta a sú účtované podľa aktuálneho cenníka prepravy. Iné podmienky prepravy je možné dohodnúť individuálne v písomnej forme

3.35 Ak WESTech zabezpečuje dodanie tovaru, nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať. Zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu tovaru prechádza na dealera okamihom odovzdania tovaru prepravcovi (napr. kuriérovi doručovateľskej služby) v zmysle bodu 3.2. týchto Všeobecných podmienok. Dealer vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami dodania tovarov vybranej doručovateľskej služby.

3.4 Pri prevzatí tovaru dealer prevezme dodací a záručný list, prípadne iné doklady vzťahujúce sa k prevzatému tovaru, ktoré mu odovzdá WESTech alebo dopravca.

3.5 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto dodania určené podľa bodu 3.1 týchto Všeobecných podmienok, alebo na miesto dodania osobitne dohodnuté v objednávke, dealerskej zmluve, prípadne v osobitnej dohode a pripravený na odovzdanie dealerovi. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer prevzal záručný a dodací list a podpísal odpis dodacieho listu dopravcovi alebo WESTech, v inom prípade keď tovar skutočne prevzal.

3.6 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru zo strany dopravcu je dealer povinný bezodkladne ohlásiť WESTech-u, najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia odovzdávania tovaru dopravcom.

3.7 Bezodkladne po dodaní tovaru je dealer povinný tovar skontrolovať. Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas a WESTech-u tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť. V prípade omeškania dealera s prevzatím tovaru, ktorý má dealer prevziať v sídle WESTech-u, je dealer povinný zaplatiť skladné v sume 2,-€ za 1m2 za každý aj začatý deň omeškania. Ak sa doručuje tovar prostredníctvom doručovateľskej služby, je povinný uhradiť sumu vyplývajúcu z omeškania prevzatia, resp. vrátenia zásielky podľa podmienok prepravy  tejto doručovatelskej služby. Zodpovednosť za škodu tovaru prechádza na dealera okamihom omeškania s prevzatím tovaru.

3.8 Zmluvné strany si dohodli výhradu vlastníctva k tovaru, t.j. vlastnícke právo k tovaru dodanému dealerovi prechádza na dealera až po zaplatení celej výšky kúpnej ceny za tento tovar.

3.9 V prípade požadovaného skladania tovaru, si WESTech vyhradzuje právo na dodanie tovaru oneskorené o nevyhnutný čas potrebný na poskladanie/montáž komponentov. V prípade požadovaného poskladania, doporučujeme dohodnúť podmienky dodania telefonicky. Skladanie tovaru sa účtuje podľa platného cenníku technických úkonov (viď Reklamácie tovaru, bod Sadzobník poplatkov), pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 

 

 

4. CENA TOVARU

 

4.1 Kúpna cena tovaru je určená v dealerskom cenníku. Platnou kúpnou cenou tovaru je cena stanovená v dealerskom cenníku v čase prijatia objednávky WESTech-om podľa bodu 2.1 Všeobecných podmienok. Platnou cenou tovaru je cena stanovená v dealerskom cenníku v čase potvrdenia (akceptácie) objednávky v zmysle bodu 2.2 Všeobecných podmienok.

4.2 WESTech je povinný zverejňovať dealerský cenník na internetovej stránke www.westech.sk a v písomnej forme v mieste svojho sídla. Platným sa stáva dňom jeho zverejnenia na uvedenej internetovej stránke WESTech-u. Dealer je oprávnený kedykoľvek telefonicky alebo písomne požiadať WESTech o zaslanie platného cenníka tovaru.

4.3 WESTech sa zaväzuje zasielať dealerovi cenník po každej zmene a akciové ponuky, prostredníctvom emailu na adresu určenú dealerom. Dealer má právo kedykoľvek e-mailom, alebo faxom požiadať o vyradenie z mailing listu a odo dňa doručenia tejto žiadosti nebude WESTech predmetný dealerský cenník zasielať.

4.4 Zmluvné strany sa môžu kedykoťvek dohodnúť na zmene cenových podmienok jednotlivých druhov tovaru oproti cenám podľa dealerského cenníku.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že WESTech má právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom prijatia objednávky tovaru podľa bodu 2.1 a dňom úhrady kúpnej ceny dealerom a.) vzrastie kurz amerického dolára voči euro kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou  o viac ako jedno percento. WESTech je v takomto prípade oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu tohto kurzu. b.) dôjde k zvýšeniu nákupnej ceny tovaru. WESTech je v takomto prípade oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu objednáného tovaru o sumu rovnajúcu sa rozdielu nákupnej ceny konkrétneho objednaného tovaru v deň prijatia objednávky a nákupnej ceny konkrétneho objednaného tovaru v deň úhrady kúpnej ceny dealerom.

 

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1 Dealer je povinný za tovar, zaplatiť kúpnu cenu v zmysle týchto Všeobecných podmienok riadne a včas.

5.2 Úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar vykoná dealer po písomnej dohode s WESTech niektorým z nasledovných spôsobov:

 • vopred, uhradením zálohovej faktúry,
 • v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • po prevzatí tovaru na základe faktúry s dobou splatnosti podľa osobitnej zmluvy, inak v dobe 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.5.3 Platba vopred sa vykoná na základe zálohovej  faktúry. Tá sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti v nej uvedená suma pripísaná na účet WESTech-u. Ak cena nebola splatená riadne a včas a ani do 5 dní odo dňa splatnosti, je WESTech oprávnený od objednávky odstúpiť jednostranným písomným vyhlásením. Dealer má v takomto prípade povinnosť WESTech-u zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10%) z kúpnej ceny, ktorú mal zaplatiť. Nárok WESTech-u na náhradu škody z takto zrušenej objednávky zostáva nedotknutý.

5.4 Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar v hotovosti je dealer povinný vykonať pred jeho prevzatím. WESTech je povinný vydať účtovný doklad o zaplatení ceny za tovar v hotovosti oproti prijatiu sumy kúpnej ceny.

5.5 Platbu kúpnej ceny po prevzatí tovaru je dealer oprávnený vykonať iba v prípade uzavretia osobitnej dohody s WESTech-om - zmluva o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpnej ceny.

5.6 Dealer je oprávnený požiadať WESTech o uzavretie zmluvy o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpne ceny. K žiadosti o uzavretie takejto zmluvy dealer pripojí výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list ak je dealer fyzická osoba podnikateľ. Podaním žiadosti nevzniká dealerovi nárok na uzavretie predmetnej zmluvy, prijatie návrhu a následné uzavretie takejto zmluvy je výlučne v kompetencii WESTech-u.

5.7 Uzavretím zmluvy o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpne ceny poskytne WESTech dealerovi úverový rámec v rámci ktorého je dealer oprávnený preberať tovary s odloženou úhradou kúpnej ceny. Dealer môže takto s odloženou splatnosťou kúpnej ceny odoberať tovar vždy len do celkovej hodnoty, ktorá neprevyšuje hodnotu úverového rámca určenú v zmluve o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpnej ceny.

5.8 Po vyčerpaní sumy úverového rámca stanovenej v zmluve o kúpe tovaru s odloženou platbou, bude dealerovi dodaný tovar iba v prípade jeho úhrady spôsobom, ako keby zmluva o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpnej ceny nebola uzavretá.

5.9 WESTech môže požadovať pred uzavretím zmluvy o kúpe tovaru s odloženou platbou zabezpečenie úhrady kúpnej ceny dealerom nasledujúcimi prostriedkami:

 • vystavením zmenky v prospech WESTech-u,
 • spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu,
 • prevzatím ručenia,
 • postúpením pohľadávky,
 • uznaním záväzku,
 • pristúpením k záväzku,
 • poskytnutím inej zábezpeky.5.10 Zabezpečovacie prostriedky uvedené v bode 5.9 má WESTech právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.

5.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na úhrade kúpnej ceny za objednaný tovar v cudzej mene ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Uvedené môžu zmluvné strany dohodnúť aj vtedy ak je objednávkou dohodnutá cena v  mene euro. V takomto prípade sa platba vykoná v novo dohodnutej mene, pričom sa vychádza zo stredového kurzu cudzej meny a eura  vyhláseného ECB na deň fakturácie kúpnej ceny za tovar.

5.12 Ak je dealer v omeškaní s platením ceny za objednaný tovar je povinný zaplatiť WESTech-u zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania.

5.13 Menová doložka uvedená v bode 4.5, platí i v prípade nárastu kurzu USD voči mene, v ktorej sa platí za tovar, s výnimkou ak sa platí v USD.

5.14 K odberateľským faktúram nepresahujúcim celkovú sumu 30,-€ bez DPH, je WESTech oprávnený účtovať manipulačný poplatok vo výške 2,-€.
 

 

 

6. KÚPA TOVARU NA SKÚŠKU

 

6.1 Dealer, ktorý má uzavretú s WESTech-om zmluvu o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpnej ceny, má právo na kúpu tovaru na skúšku.

6.2 Kúpou tovaru na skúšku má dealer, ktorý si objednal a prevzal tovar, právo tento do dohodnutej doby vrátiť.

6.3 Dealer je oprávnený kúpiť tovar na skúšku do výšky nepresahujúcej výšku úverového rámca dohodnutého v zmluve o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpnej ceny, pričom do tejto výšky sa započítava aj hodnota tovaru, ktorý nebol kúpený na skúšku.

6.4 Dealer, ktorý nemá uzavretú zmluva o kúpe tovaru s odloženou platbou kúpnej ceny, má právo od WESTech-u objednať a kúpiť tovar na skúšku len po zložení zálohy vo výške hodnoty tovaru kupovaného na skúšku.

6.5 V prípade kúpy tovaru na skúšku je dealer oprávnený do uplynutia dohodnutej skúšobnej doby tovar vrátiť. Ak do uplynutia tejto doby tovar vrátený nebude je povinný takto objednaný tovar zaplatiť. Zmluvné strany sa dohodli, že suma zložená podľa bodu 6.4 sa započíta voči kúpnej cene takto prevzatého tovaru.

6.6 V prípade kúpy tovaru na skúšku je dealer je povinný vrátiť tovar v stave v akom ho prevzal. Ak dealer nemôže tovar, do uplynutia doby na vrátenie, vrátiť v stave v akom ho prevzal, stráca právo tovar vrátiť. Pri kúpe na skúšku sa kúpna cena za tovar fakturuje dealerovi po uplynutí skúšobnej doby uvedenej v potvrdení o akceptácii objednávky, a to do 7 dní od jej uplynutia.

 

 

7. REKLAMÁCIE TOVARU, ZÁRUČNÉ A POZÁRUĆNE PODMIENKY

 

Aktuálne znenie nájdete tu.

 

 

8. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

 

8.1. WESTech sa zaväzuje, že poskytne dealerovi vždy dostatočné informácie o tovaroch, o ich kvalite, spôsobe starostlivosti o ne a pod., vrátane oznámenia ďalších informácií, ktoré je v zmysle príslušných právnych predpisov predajca povinný oznamovať.

8.2. Dealer sa zaväzuje, že všetky informácie o tovaroch, ktoré získa od WESTech-u a ktoré je dôležité či potrebné poznať pri predaji tovarov, odovzdá svojim zamestnancom, spolupracovníkom, ktorí výrobky predávajú a zabezpečí pravidelnú kontrolu ich znalosti uvedených informácií.

8.3. Dealer je povinný informácie potrebné pre riadne a bezpečné užívanie tovarov oznámiť osobám na ktoré tovary ďalej postúpi, vrátane oznámenia ďalších informácií, ktoré je v zmysle príslušných právnych predpisov predajca povinný oznamovať.

 

 

9 . UTAJENIE

 

9.1. Dealer sa zaväzuje, že všetky jemu zverené doklady, know-how, marketingové informácie a odborné informácie, týkajúce sa tovarov bude považovať za dôverné a tvoriace predmet obchodného tajomstva a nebude ich odovzdávať tretím osobám s výnimkou zamestnancov, ktorí tieto informácie potrebujú k výkonu svojich pracovných úloh. Týmto nie je dotknutý článok 8. týchto Všeobecných podmienok.

9.2. pokiaľ dealer tieto informácie odovzdá ďalším osobám uvedeným v predchádzajúcom bode, je povinný zabezpečiť, aby ich aj tieto osoby považovali za dôverné a tvoriace predmet obchodného tajomstva.

9.3. Utajeniu nepodliehajú tie informácie, ktoré sú v danej obchodnej oblasti všeobecne známe.

 

 

10 . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

10.1. WESTech má výhradné právo priebežne meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky predaja. Dobu nadobudnutia platnosti zmien obchodných podmienok určuje WESTech, nenastane však skôr ako 7-my deň odo dňa ich uverejnenia na internetovej stránke WESTech-u - www.westech.sk. WESTech sa zaväzuje minimálne 7 dní pred termínom nadobudnutia platnosti zmien Všeobecných podmienok emailom oznámiť tieto zmeny dealerovi.

10.2. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší Všeobecné obchodné podmienky predaja, na posúdenie porušenia povinnosti sa vychádza zo znenia týchto Všeobecných podmienok platných v čase ich porušenia.

10.3. Každá zmluvná strana je oprávnená od dealerskej zmluvy  s okamžitou platnosťou odstúpiť v prípade ak:

 • na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo návrh na jeho vyhlásenie bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, alebo z dôvodu, že majetok nepostačuje ani na úhradu trov a odmeny správcu podstaty, alebo bolo začaté vyrovnávacie konanie,
 • druhá zmluvná strana stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dealerskej zmluvy.10.4 WESTech a dealer sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z dealerskej zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
 

 

 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2018 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.